แบบฟอร์มเก็บข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
 
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรนักเรียน
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลทะเบียนโรงเรียน (smis)
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล obec-smis
แบบฟอร์ของนักเรียนขออนุญาตผู้ปกครองไปร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษา
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการสายงานการสอน    
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการสายบริหารสถานศึกษา      
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี 
 วิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน(แบบก.ศ.ค3/1)
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ
 และเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา(แบบก.ศ.ค3/2)  .
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
คู่มือการใช้บล๊อค KM ใยแมมงมุม สพท.ปข2